Om SimChild

Denna informationsvideo ger en snabb introduktion till vad SimChild är.

Allmänt om SimChild

SimChild – ett pedagogiskt program som baseras på datorsimuleringar av barnavårdsutredningar – vill ge socionomstudenter och andra deltagarna möjligheter att stärka förmågan att hantera utredningar om barn under risk och öka förståelsen för de komplicerade tolkningsproblem som då kan uppstå. Simuleringen ställer deltagarna inför uppgiften att göra självständiga bedömningar och ge förslag på insatser under förutsättningar som starkt påminner om dem som är för handen i yrkesmässigt utredningsarbete. Därmed ges utrymmen för reflektioner över det egna professionella förhållningssättet som sällan ges i vanlig, ofta föreläsningsbaserad utbildning.

I utbildningsprogrammet ägnas särskild uppmärksamhet åt stereotypers roll i utredningssammanhang. Stereotyper – till exempel om barns och föräldrars kön och etniska bakgrund – gör utredare mindre lyhörda för det individuella barnets livssituation och behov. Mot den bakgrunden är det viktigt att ge blivande utredare insikter om hur förgivettagna normer kan påverka bedömningar och förslag om insatser.

Simuleringen är indelad i faserna förhandsbedömning, utredning och uppföljning och ger deltagarna möjligheter att på ett realistiskt sätt experimentera med vägval och beslutskonsekvenser i en säker miljö.

SimChild syftar att samtidigt utveckla flera olika färdigheter och insikter:

Systematik: Deltagarna ges förståelse för vikten av att systematiskt uppmärksamma risk- och skyddsfaktorer och för den betydelse ett sådant arbetssätt har för en allsidig analys och rimliga bedömingar.

Evidensbasering: Deltagarna övas i uppgiften att koppla samman bedömning, insatser och forskning.

Rättsförankring: Arbetet med barn i risk är ett starkt lagreglerat verksamhetsområde och deltagarna i simuleringen tränas i uppgiften att knyta åtgärder till lagrum.

Reflektion: Det främsta syftet med simuleringen är att stärka deltagarnas förmåga till reflektion och att öka förståelsen för de tolkningsproblem som kan uppstå under en utredning.

SimChild stöds av en nordisk referensgrupp av forskare och av personer verksamma inom myndigheter. I gruppen ingår Cecilia Andrée Löfholm, fil dr  samt utredare vid Socialstyrelsen, Ulrika Bergström, utredare vid Socialstyrelsen, Johan Glad, fil dr samt utredare vid Socialstyrelsen, Eva Edman Stålbrandt, fil dr i pedagogik vid Stockholms universitet, Arne Gerdner, professor i socialt arbete vid Högskolan i Jönköping, Titti Mattsson, professor i juridik vid Lunds universitet, Jan Lisspers, professor i psykologi vid Mittuniversitetet, Stefan Wiklund, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet och Francesca Östberg, fil dr i socialt arbete vid Stockholms universitet.