SimChild tilldelas medel från Vinnova

SimChild har tilldelats medel från Vinnova för projektet SimChild, barnavårdsutredningar och datorbaserad simulering i socionomutbildningen.

Om projektet 

Syftet med projektet är att utveckla en datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar som kan stärka socionomstudenters förståelse för utredningars tolkningsproblematik och ge insikter om hur förgivettagna normer kan påverka utredningsarbetet. Målet är att implementera denna simulering vid minst tio av landets tjugo socialhögskolor och att utbilda lärare vid lärosätena med syftet att permanenta verksamheten efter projektets avslutande och, därmed, bidra till ökad kvalitet i insatserna för samhällets mest utsatta barn 

Datorbaserade simuleringar spelar en alltmera central roll i grund- och vidareutbildningar, inte minst inom medicin och omvårdnad, men har hittills inte systematiskt använts inom socionomutbildningar, vare sig i Sverige eller internationellt. SimChild är, såvitt kunnat överblickas, den första och hittills enda datorbaserade simuleringen för utbildning i socialt utredningsarbete.

Unikt för projektet SimChild är också den nära kopplingen mellan forskare och praktiker. Projektet SimChild – som initierats av forskare i socialt arbete, sociologi och systemvetenskap – bygger på nära samverkan med yrkeserfarna socionomer, inte minst i arbetet på att utveckla en hög grad av realism i simuleringen. Till projektet har dessutom knutits en nationell expertgrupp.

Utvecklingsarbetet avser att leda fram till specifika tillämpningar som skall spegla tre centrala diskrimineringsgrunder, nämligen (1) kön, (2) etnicitet, och (3) socio-ekonomisk utsatthet. För att utveckla dessa fall krävs relativt omfattande studier av akter upprättade inom socialtjänsten och konsultationer med yrkesverksamma socionomer och experterna inom den nationella referensgruppen. Det tekniska utvecklingsarbetet är också omfattande: den nuvarande prototypen skall utvecklas till en fullständig simuleringsplattform.

Projektet leds av Klas Borell, professor i socialt arbete och verksam vid Högskolan i Jönköping. Gunilla Egonsdotter, systemvetare och socionom, för närvarande verksam vid Mittuniversitetet, är projektets utredare. Joel Palmius, konsult och doktor i data- och systemvetenskap, för närvarande VD för Data Collection Östersund AB, ansvarar för programmering och övergripande driftsfrågor.

 

Om utlysningen

Ur Vinnovas utlysningstext:

Forskning visar att förmågan till innovation hämmas av fördomar och traditionella förutfattade meningar, exempelvis om kön/genus, ålder, sexuell orientering, klass eller etnicitet. Därför kan ökad medvetenhet om existerande normer vara viktigt för att stärka innovationsförmågan hos individer och organisationer. Normer kopplade till genus kan vara en av flera relevanta grunder som projekten vill utmana och arbeta med. Innovation kan även kopplas till någon eller några av de skyddade diskrimineringsgrunderna. 

Vilka normer som är aktuella och intressanta att närmare utforska kan variera beroende på verksamhet och bransch, och flera normer kan dessutom vara relevanta samtidigt. Arbetet med innovation utifrån ett normkritiskt perspektiv kan därmed ha olika inriktning och upplägg. Inom ramen för utlysningen ska det normkritiska perspektivet dock ha koppling till jämställdhet eller jämlikhet.

Syftet med utlysningen är att:

  • stödja framtagandet av normkritisk innovation hos medverkande företag eller organisationer 
  • stimulera användning och utveckling av metoder, verktyg och processer för normkritisk innovation 

Normkritisk innovation är ett nytt område och behovet att sprida metoder, verktyg och processer som stödjer praktiskt innovationsarbete är stort. VINNOVA förväntar sig därför att projekten deltar i en öppen process för att säkerställa kunskapsutbyte.

 

Om beslutet

VINNOVA har behandlat ansökan om bidrag och beslutat bevilja ansökan enligt nedan.

Total planerad finansiering: 3 995 000 kronor

Startdatum-Slutdatum: 2014-09-01 - 2017-08-31

 

Mer om SimChild

Mer information om SimChild finns på projektets hemsida: http://www.simchild.se